Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.

Všeobecné informácie o poskytovateľovi služieb a orgánoch dozoru a dohľadu

 

 1. Poskytovateľom služieb na účely týchto všeobecných obchodných podmienok je:

 

Obchodné meno: Kristína Sebestyénová- Salón Sebién

Miesto podnikania: T. G. Masaryka 2110/34, 075 01 Trebišov

Prevádzkareň: M.R. Štefánika 2473, 075 01 Trebišov

IČO: 50 262 203

Zapísaná v: Okresný úrad Trebišov, Číslo živnostenského registra: 870-17092

E-mail: kristina.sebestyenova@pobox.sk

Telefónne číslo: 0948 149 106

 

(ďalej v texte len „poskytovateľ služieb“).

 1. Orgán výkonu dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) je:

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Sídlo: Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Telefónne číslo: 055/729 07 05, 055/622 76 55

(ďalej len „SOI“).

 1. Orgán výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“), zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“), vyhláškou č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení“) a vyhláškou č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo“) je:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Sídlo: Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Telefónne číslo: 056/668 83 50

(ďalej len „Regionálny úrad verejného zdravotníctva“).

 

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 

 1. Tieto všeobecného obchodné podmienky upravujú:

 • proces objednania diela;

 • podmienky objednania diela objednávateľom a zhotovenia diela zhotoviteľom (poskytovateľom služby);

 • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. objednávateľa diela a zhotoviteľa vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je poskytovanie kozmetických služieb;

 • proces objednania inštruktážnej služby- odborného školenia u poskytovateľa služby;

 • podmienky objednania inštruktážnej služby- odborného školenia a jeho zorganizovania poskytovateľom služby;

 • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. objednávateľa inštruktážnej služby- odborného školenia a poskytovateľa služby vyplývajúce zo zmluvy o vykonaní a zorganizovaní školenia uzatvorenej medzi týmito stranami.

 1. Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.

 2. Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie Zmluva o dielo (Zmluva o oprave a úprave veci) a Zmluva o vykonaní a zorganizovaní školenia, ak nie je výslovne určené inak.

 3. Objednávka  je prejav vôle objednávateľa uzatvoriť Zmluvu.

 4. Dielom sa rozumie predmet Zmluvy o dielo (Zmluvy o oprave a úprave veci) uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Dielom sú nasledovné kozmetické služby poskytované zhotoviteľom:

 • PMU- permanentný make-up

 • BROW HENNA

 • PREDLŽOVANIE MIHALNÍC

 • LASH LIFT & BOTOX

 1. Inštruktážna služba- odborné školenie je poskytovateľom služby realizované v rozsahu diela upraveného v bode 5. tohto Článku na právnom základe Zmluvy o vykonaní a zorganizovaní školenia, a to konkrétne v druhu školenia: predlžovanie mihalníc a lash lift & botox.

 2. Cena je celková cena vrátane DPH.

 3. Poskytovateľ služieb (inak aj „zhotoviteľ“) pri uzatváraní a plnení Zmlúv koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet.

 4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá je na účely Zmlúv v postavení objednávateľa a ktorej toto dielo neslúži na výkon podnikania.

 5. Objednávateľom môže byť spotrebiteľ, prípadne subjekt, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 6. Informovaný súhlas je dokument, podpísaním ktorého objednávateľ deklaruje, že netrpí tam  uvedenými chorobami, ktoré sú vo vzťahu k objednanému dielu kontraindikáciou.

 

Článok 3. 

Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

 1. Právny vzťah založený Zmluvou medzi poskytovateľom služby a objednávateľom, ak je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 2. Právny vzťah založený Zmluvou medzi poskytovateľom služby a objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. Objednávateľ si objednáva kozmetickú službu, prípadne inštruktážnu službu- odborné školenie u poskytovateľa služby telefonicky, e-mailom, iným prostriedkom elektronickej komunikácie, prípadne osobne, a to podľa podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP. 

 4. Charakter kozmetickej služby, jej popis, kontraindikácie a cena s DPH sú uvedené na internetovej stránke www.sebien.sk pri tej ktorej službe. 

 5. Objednanie služby nie je podmienené registráciou objednávateľa na internetovej stránke.

 6. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom služby sa považuje za uzavretú prijatím objednávky poskytovateľom služby (prijatím návrhu objednávateľa a dojednaním o termíne vykonania diela alebo vykonania a zorganizovania školenia) a záväzným podpísaním Informovaného súhlasu objednávateľom. Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa služieb vykonať dielo, alebo vykonať a zorganizovať školenie a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

 

Článok 4.

Práva a povinnosti poskytovateľa služby

 

 1. Poskytovateľ služby je povinný:

 1. vykonať dielo (kozmetické služby) a vykonať a zorganizovať školenie riadne a včas;

 2. vykonať dielo a vykonať a zorganizovať školenie bez vád, t.j. v dohodnutom množstve, kvalite a termíne;

 3. zabezpečiť, aby služba spĺňala požiadavky stanovené platnými predpismi SR upravujúcimi epidemiologicky závažnú činnosť;

 4. odovzdať objednávateľovi najneskôr spolu s dielom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie diela a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad);

 5. odovzdať objednávateľovi po ukončení školenia cerftifikát o jeho absolvovaní.

 1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať dielo (kozmetické služby) a vykonať a zorganizovať školenie riadne a včas v mieste, ktoré je zmluvne dojednané ako miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je prevádzkareň poskytovateľa služby, ktorá spĺňa príslušné priestorové požiadavky na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, a ktorej adresa je: M.R. Štefánika 2473, 075 01 Trebišov. 

 2. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od objednávateľa za vykonané dielo.

 3. Poskytovateľ služby má právo stornovať objednávku, ak z informovaného súhlasu vyplneného objednávateľom vyplýva, že objednávateľov zdravotný stav je vo vzťahu k objednanému úkonu kontraindikáciou.

 4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, ak sa konanie objednávateľa vo vzťahu k poskytovateľovi služby javí ako šikanózny výkon práva. Šikanóznym výkonom práva sa na účely týchto VOP rozumie, keď objednávateľ odvolá, resp. stornuje objednávku v dvoch bezprostredne po sebe idúcich časových obdobiach. 

 

Článok 5.

Práva a povinnosti objednávateľa

 

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby cenu v dohodnutej lehote splatnosti. 

 2. Objednávateľ má právo na vykonanie diela v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky, a rovnako tak na vykonanie diela a na vykonanie a zorganizovanie školenia riadne a včas.

 3. Objednávateľ má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia, t.j. vykonania diela, resp. vykonania a zorganizovania školenia. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia VOP o šikanóznom výkone práva objednávateľa.

 

Článok 6.

Platobné podmienky a čas vykonania diela 

 

 1. Všetky ceny za dielo sú v e- shope uvedené vrátane DPH. Cena za vykonanie a zorganizovanie školenia je predmetom osobitného dojednania. 

 2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu v hotovosti bezprostredne po vykonaní diela, alebo vykonaní a zorganizovaní školenia.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať dielo, alebo vykonať a zorganizovať školenie v dohodnutom termíne, s výnimkou osobitných prekážok na strane poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje o zmene termínu vykonania diela, alebo vykonania a zorganizovania školenia upovedomiť objednávateľa najneskôr v pôvodne dojednaný deň plnenia, a to najneskôr hodinu pred pôvodne dojednaným časom plnenia. Poskytovateľ služby sa zaväzuje k ďalšiemu dojednaniu o náhradnom termíne plnenia s objednávateľom. 

Článok 7.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 

 1. Služby, ktoré sú predmetom zmluvy medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľom, sú poskytované pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 2. Udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v tejto súvislosti podpisuje Súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie spotrebiteľa, že bol o tejto skutočnosti, uvedenej v prvej vete, riadne poučený.

 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil súhlas podľa prechádzajúceho odseku, a spotrebiteľ odstúpi od zmluvy pred úplným poskytnutím služieb, spotrebiteľ je povinný uhradiť poskytovateľovi služieb iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe dojednanej ceny za službu poskytnutú v plnom rozsahu.

 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa služieb v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa služieb.

 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Článok 8.

Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Právny vzťah medzi poskytovateľom služieb ako prevádzkovateľom a objednávateľom ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

 2. Osobné údaje objednávateľa ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely kozmetického úkonu spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, údaje o zdravotnom stave. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia zákazníkov na kozmetický úkon.

 3. Osobné údaje objednávateľa ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely vykonania a zorganizovania školenia spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia zákazníkov na školenie. 

 4. Osobné údaje objednávateľa ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie doručených a prijatých správ v elektronickej podobe spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia doručených a prijatých správ v elektronickej podobe. 

 5. Osobné údaje objednávateľa ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie telefónnych a e-mailových kontaktov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia telefónnych a e-mailových kontaktov.

 6. Osobné údaje objednávateľa ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia. 

 7. Osobné údaje zákazníka ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidovania zmluvných vzťahov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, údaje o zdravotnom stave. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia subjektov zmluvných vzťahov. 

 8. Osobné údaje zákazníka ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidovania reklamácií spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresa trvalého bydliska. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy.

 9. Osobné údaje fyzických osôb nepodnikateľov na účely zverejňovania údajov výhercu súťaže na sociálnej sieti spracúva prevádzkovateľ na právnom základe osobitnej situácie zákonného spracúvania v súlade s ust. § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko. Účelom spracúvania osobných údajov je Zverejňovanie údajov výhercu na sociálnej sieti.  

 10. Osobné údaje zákazníka ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zverejňovania údajov získaných fotografiou alebo audiovizuálnym záznamom na sociálnej sieti spracúva prevádzkovateľ na právnom základe v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého je na zákonné spracúvanie nevyhnutný súhlas dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: fotografia alebo audiovizuálny záznam. Účelom spracúvania osobných údajov je Zverejňovanie údajov získaných fotografiou alebo audiovizuálnym záznamom na sociálnej sieti.  

 11. Osobné údaje zákazníka ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zverejňovania údajov získaných fotografiou alebo audiovizuálnym záznamom na internetovej stránke spracúva prevádzkovateľ na právnom základe v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého je na zákonné spracúvanie nevyhnutný súhlas dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje objednávateľa v nasledovnom rozsahu: fotografia alebo audiovizuálny záznam. Účelom spracúvania osobných údajov je Zverejňovanie údajov získaných fotografiou alebo audiovizuálnym záznamom na internetovej stránke.

 12. Právnym základom spracúvania osobných údajov je rovnako Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Bližšie informácie týkajúce sa spracovateľských činností prevádzkovateľa sú upravené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 

Článok 8.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke poskytovateľa služieb.

 2. Tieto VOP predstavujú nevyhnutnú súčasť zmluvy medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľom, pričom akýkoľvek odklon od predmetných ustanovení je možný len po vzájomnom písomnom dojednaní zmluvných strán.

 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa služieb.