Reklamačný poriadok

podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť, o čom objednávateľa vhodným spôsobom upovedomí.

Článok 1.
Všeobecné informácie o podnikateľovi

Obchodné meno: Kristína Sebestyénová- Salón Sebién
Miesto podnikania: T. G. Masaryka 2110/34, 075 01 Trebišov
Prevádzkareň: M.R. Štefánika 2473, 075 01 Trebišov
IČO: 50 262 203
Zapísaná v: Okresný úrad Trebišov, Číslo živnostenského registra: 870-17092
E-mail: kristina.sebestyenova@pobox.sk
Telefónne číslo: 0948 149 106
(ďalej len „podnikateľ“, resp. „poskytovateľ služieb“ a „zhotoviteľ“).

Článok 2.
Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

Týmto dokumentom podnikateľ informuje spotrebiteľa ako objednávateľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady diela, alebo odborného školenia.
Podnikateľ ako zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a vykonať a zorganizovať odborné školenie bez vád. 
Ak objednávateľ žiada vykonať dielo alebo vykonať a zorganizovať školenie podľa vlastných pokynov, ktoré majú nedostatky, je podnikateľ povinný objednávateľa na túto nevhodnosť pokynov upozorniť. Ak objednávateľ napriek upozorneniu podnikateľa trvá na objednávke, je podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu. 

Článok 3.
Prevencia 

Objednávateľ pri výbere služby zohľadňuje druh služby tak, aby vlastnosti služby a jej charakter zodpovedali jeho potrebám. 
Objednávateľ je povinný rešpektovať pokyny zhotoviteľa pokiaľ ide o proces vykonania diela a následnej nevyhnutnej starostlivosti o dielo. Pokyny zhotoviteľa sú zverejnené na jeho webovom sídle. Len dielo, pri ktorom vykonaní a následnej starostlivosti oň objednávateľ zohľadňuje uvedené, je spôsobilé naplniť svoju úžitkovú hodnotu. Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť diela, je potrebné zohľadniť s osobitným zreteľom. 
Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou diela, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže dielo, vzhľadom k svojim vlastnostiam a danému účelu, vydržať.

Článok 4.
Podmienky reklamácie

Podnikateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí spotrebiteľom ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
Podnikateľ zodpovedá za vady diela spôsobené vadnosťou veci, ktorá sa má upraviť (mihalnice, obočie, tvár, na ktorých má byť dielo vykonané) a nevhodnosťou pokynov objednávateľa, ak objednávateľ nebol na nevhodnosť pokynov upozornený.
Objednávateľ je povinný oznámiť vady zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení.
Ak je objednávateľ spotrebiteľom záručná doba pokiaľ ide o vady vyplývajúce zo Zmluvy o dielo (Zmluvy o úprave a oprave veci) je 3 mesiace, pri Zmluve o vykonaní a zorganizovaní školenia 24 mesiacov, a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a tohto reklamačného poriadku. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela spotrebiteľom.
Reklamáciu je možné uplatniť na adrese, ktorá je v Článku 1. Reklamačného poriadku označená ako miesto podnikania, prípadne prevádzkareň. Reklamácia sa uplatňuje vyplnením reklamačného formuláru s priložením dokladu o kúpe (faktúre) a s popisom vady. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne poštou, prípadne doručiť osobne.
Zhotoviteľ sa zaväzuje potvrdiť prijatie reklamácie objednávateľovi vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia zhotoviteľovi. Potvrdenie o prijatí reklamácie je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 
Zhotoviteľ je povinný stanoviť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty na vybavenie reklamácie, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a bude mu vrátená plná suma za dielo.

Článok 5.
Vylúčenie zodpovednosti za vady
 
Nárok zo zodpovednosti nie je možné uplatniť z dôvodu užívania nasledovným spôsobom:
mechanické poškodenie diela objednávateľom;
nesprávne zaobchádzanie s dielom, a to spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;
vystavovanie diela podmienkam, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu diela;
používanie diela v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bezpečnostnými predpismi alebo v rozpore s týmito záručnými podmienkami.
Nárok zo zodpovednosti za vady nie je možné uplatniť v prípade vád vzniknutých pri živelnej pohrome.
Rovnako nie je možné uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady v prípade bežného opotrebenia diela (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené jeho používaním a uplynutím doby životnosti.

Článok 6.
Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za neodstrániteľné vady pri Zmluve o dielo

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má objednávateľ právo na zrušenie Zmluvy alebo na primeranú zľavu z ceny. Tie isté práva mu prislúchajú pri odstrániteľnej vade, ak ich zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote, alebo pre opätovné vyskytnutie vady. 


Článok 7. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za odstrániteľné vady pri Zmluve o dielo

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

Článok 8.
Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za neodstrániteľné vady pri Zmluve o vykonaní a zorganizovaní školenia

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ak nemožno pre ňu dielo užívať dohodnutým spôsobom, má objednávateľ právo na zrušenie Zmluvy. 

Článok 9.
Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za odstrániteľné vady pri Zmluve o vykonaní a zorganizovaní školenia

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny, výmenu, alebo opravu, prípadne doplnenie toho, čo chýba.